ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 06/11/2011, σελ. 6

Εδώ ο κόσμος χάνεται και η Βουλή χτενίζεται